Τί κάνει ένα μάθημα ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποδοτικό?

Τί κάνει ένα μάθημα ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποδοτικό?

Πώς θα πετύχετε 100% απορρόφηση γνώσης?

Γιατί τα εργαστηριακά μαθήματα είναι πιο αποτελεσματικά στην απορρόφηση της γνώσης?

Η αποτελεσματικότητα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ξεκινάει από την μεθοδολογία του. Εξαρτάται δηλαδή κατά πολύ, αν η μέθοδος της εκπαίδευσης είναι δασκαλοκεντρική ή καθαρά συμμετοχική.

Όσο σε ένα μάθημα χρησιμοποιούνται ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, η αποτελεσματικότητα και αφομοίωση μεγαλώνουν κατακόρυφα. 

Έτσι, εάν προσέχουμε, συγκρατούμε κατά προσέγγιση:

  • 10% από αυτά που διαβάζουμε
  • 20% από αυτά που ακούμε
  • 30% από αυτά που βλέπουμε
  • 50% από αυτά που βλέπουμε και ακούμε ταυτόχρονα
  • 80% από αυτά που λέμε
  • 90% από αυτά που λέμε και ταυτόχρονα εκτελούμε πράξεις που απαιτούν σκέψη, οργάνωση και στις οποίες εμπλεκόμαστε ενεργητικά

*S. Courau, 2002