ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η κατοχή και η επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στη σύγχρονη κοινωνία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ικανότητα ενός ατόμου να ενταχθεί, αλλά και να παραμείνει στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, η πιστοποίηση είναι βασική ανάγκη, για όσους θέλουν να αποδείξουν την συμμόρφωση, αλλά και τη γνώση τους σε βασικούς εργασιακούς τομείς της εστίασης.

Η αξιολόγηση σας διεξάγεται από έναν αναγνωρισμένο καθώς επίσης αναγνωρίσιμο φορέα πιστοποίησης όπως είναι η ACTA, η οποία μπορεί να προσφέρει:

  • Βεβαιώνει και αποδεικνύει την ορθή ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
  • Εξασφαλίζει, με τον πλέον αναγνωρισμένο τρόπο, το επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του υποψηφίου.
  • Συγκεκριμενοποιεί το γνωστικό πλαίσιο που αντιστοιχεί στον υποψήφιο, καθιστώντας πιο εύκολη την αξιολόγησή του.

Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας έχουν θεσμοθετήσει την απαίτηση πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, σε πολλούς τομείς και επίπεδα της παραγωγικής διαδικασίας.

Είναι βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πιστοποίηση ολοκληρώνεται μετά από επιτυχείς εξετάσεις που διοργανώνονται στο χώρο μας και ανάλογα με το επίπεδο ολοκλήρωσης των σπουδών. Αυτά τα προσόντα αναγνωρίζονται από την αγορά εργασίας στον ιδιωτικό χώρο, τόσο σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, catering, εστίασης, αλλά και στις υπομονάδες τους.

Οι πιστοποιήσεις είναι δίγλωσσες (Ελληνικά - Αγγλικά) και ισχύουν τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Ανάλογα με την χώρα που επιθυμείτε να εργαστείτε, ενδέχεται να μεταφράσετε την πιστοποίηση στο Υπουργείο Εξωτερικών/Μεταφραστικό τμήμα.

Βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει: