Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Γιατί πρέπει να πιστοποιηθώ;

Η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σήμερα, στην εποχή της γρήγορης εξέλιξης, αλλά και των υψηλών απαιτήσεων είναι ουσιαστική προϋπόθεση και βασική ανάγκη γιατί:

 • Βεβαιώνει και αποδεικνύει την ορθή ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • Εξασφαλίζει με τον πλέον αναγνωρισμένο τρόπο το επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του υποψηφίου.
 • Συγκεκριμενοποιεί το γνωστικό πλαίσιο που αντιστοιχεί στον υποψήφιο, καθιστώντας πιο εύκολη την αξιολόγησή του.
 • Ο ιδιωτικός τομέας και ο δημόσιος έχουν θεσμοθετήσει την απαίτηση πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε πολλούς τομείς και επίπεδα της παραγωγικής διαδικασίας
 • Είναι βασικό στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις σύγχρονες επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην κατεύθυνση αυτή η ACTA, ως εταιρεία Έντασης Γνώσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποτελεί ένα δυναμικό και αξιόπιστο συνεργάτη που διαθέτει τα απαραίτητα εχέγγυα για την κάλυψη των αναγκών που διαμορφώνονται προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και της Ελληνικής κοινωνίας.

Σκοπός του συστήματος πιστοποίησης γνώσεων και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης είναι η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων και η διευκόλυνση της ένταξης στην απασχόληση, η ενίσχυση της αξιοπιστίας της κατάρτισης, καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων.

Γι’ αυτό τα ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ CULINARY CENTER & COOKERY CLUB μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, χωρίς καθυστέρηση, δίνουν την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να λάβουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο συμμετέχοντας έχει δικαίωμα εξετάσεων για την πιστοποίηση επαγγέλματος.

Τί είναι η πιστοποίηση και ποιά η εγκυρότητα της;

«Πιστοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων»: Η διαδικασία έκδοσης ενός πιστοποιητικού που επιβεβαιώνει επίσημα ότι ένα σύνολο αποτελεσμάτων μάθησης, στο οποίο περιλαμβάνονται γνώσεις, τεχνογνωσία, δεξιότητες ή ικανότητες, που αποκτήθηκαν από ένα άτομο, έχουν αξιολογηθεί και  επικυρωθεί από έναν αρμόδιο φορέα με βάση ένα προκαθορισμένο πρότυπο.

Η πιστοποίηση απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει την καριέρα του στο χώρο της Μαγειρικής, Ζαχαροπλαστικής Τέχνης ή στην Εξυπηρέτηση Μονάδων Εστίασης. 

Απευθύνεται ωστόσο και σε επαγγελματίες μάγειρες-ζαχαροπλάστες-αρτοποιούς με εμπειρία, χωρίς όμως ανάλογο πτυχίο, που επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Τα πιστοποιητικά είναι προσαρμοσμένα στα επαγγελματικά περιγράμματα που δημοσιοποιεί ο Εθνικός Οργανισμός Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης. Ωστόσο, πρόκειται για ιδιωτική πιστοποίηση και δεν αναγνωρίζεται για εργασία στον δημόσιο κλάδο.

Στόχος των πιστοποιήσεων είναι η επαγγελματική στήριξη και ανάδειξη της ειδικότητας του Μάγειρα/Ζαχαροπλάστη/Σερβιτόρου με ποιοτικούς και αντικειμενικούς όρους.

To Culinary Center παρέχει Βεβαίωση Παρακολούθησης για τα Μικρά Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης για το Culinary Arts Program και Pastry Arts Program. Παράλληλα προετοιμάζει τους μαθητές για τις εξετάσεις πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση ολοκληρώνεται μετά από επιτυχείς εξετάσεις που διοργανώνονται στο χώρο μας και ανάλογα με το επίπεδο ολοκλήρωσης των σπουδών. Αυτά τα προσόντα αναγνωρίζονται από την αγορά εργασίας στον ιδιωτικό χώρο, τόσο σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, catering, εστίασης, αλλά και στις υπομονάδες τους.

Οι πιστοποιήσεις είναι δίγλωσσες (Ελληνικά - Αγγλικά) και ισχύουν τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Ανάλογα με την χώρα που επιθυμείτε να εργαστείτε, ενδέχεται να μεταφράσετε την πιστοποίηση στο Υπουργείο Εξωτερικών/Μεταφραστικό τμήμα.

Το πιστοποιητικό παρέχει στον κάτοχό του:

 • Έγκυρη απόδειξη των γνώσεων που διαθέτει για να ασκεί το επάγγελμά του
 • Βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Απόκτηση ενός εφοδίου για την επαγγελματική αποκατάσταση και καταξίωση κάθε μάγειρα. 

Ποιός είναι ο φορέας που με πιστοποιεί;

Φορέας & Επόπτης Πιστοποίησης είναι η ACTA η οποία αποτελεί Εταιρεία Έντασης Γνώσης. Ιδρύθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διαθέτει την πληρέστερη γκάμα Πιστοποιήσεων Ανθρώπινου Δυναμικού στην ελληνική αγορά.

Το Α.Π.Θ. το μεγαλύτερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας μας, προχώρησε στην δημιουργία της ACTA, ακολουθώντας τα πρότυπα των σημαντικότερων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του κόσμου, όπως το ΜΙΤ.

O πρώτος Τεχνοβλαστός που ιδρύθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο όρος Τεχνοβλαστός δηλώνει τη δημιουργία μίας εταιρίας ιδιωτικού δικαίου, που βασίζεται στη γνώση και την έρευνα του Πανεπιστημίου. H ACTA πρωτοπορεί, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα πιστοποιητικών γνώσεων πληροφορικής, εξειδικευμένων αλλά και επαγγελματικών, για την κάλυψη των σύγχρονων και μελλοντικών απαιτήσεων της αγοράς εργασίας. 

Ποιά είναι η εγκυρότητα των πιστοποιήσεων;

Η Πιστοποίηση είναι ανεξάρτητη των προγραμμάτων εκπαίδευσης και παρέχεται μετά από συμμετοχή σε ειδικές εξετάσεις που διοργανώνονται από τον Τεχνοβλαστό Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ως Εξειδικευμένη Επιμόρφωση (ανάλογη με το εκπαιδευτικό αντικείμενο).

Η επιλογή των θεμάτων εξέτασης, η επιτήρηση και η διόρθωση των γραπτών αποτελεί ευθύνη και υπογράφεται από τους υπευθύνους της ACTA με σφραγίδα του Τεχνοβλαστού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Για τον λόγο αυτό η ACTA είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), Αριθμός Πιστοποιητικού 594-3, αρμόδιο δυνάμει του ν.3066/2002 εθνική αρχή εποπτευόμενο από το υπουργείο ανάπτυξης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012 να διενεργεί πιστοποιήσεις προσώπων με επίσημα πεδία εφαρμογής. Τα πιστοποιητικά φέρουν την εγκυρότητα του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.), καθώς και της Ομοσπονδίας Αρχιμαγείρων Ελλάδος.

Τί πρέπει να γνωρίζω για τις εξετάσεις;

Την ημέρα της εξέτασης ο εξεταζόμενος προσέρχεται έγκαιρα στο Εξεταστικό Κέντρο φέροντας μαζί του:

 • Συμπληρωμένη αίτηση εξετάσεων από το εξεταστικό κέντρο
 • Το Πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας το οποίο έχει δηλώσει (ταυτότητα, διαβατήριο)
 • Αντίγραφο Απολυτηρίου ή Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα φαίνεται ότι είναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (για τα Πιστοποιητικά που απαιτείται).
 • Ένσημα όπου αποδεικνύεται η εργασία στον συγκεκριμένο κλάδο και για τα έτη που απαιτείται.

Ποιές είναι οι διαθέσιμες πιστοποιήσεις;

Στον χώρο "Μαθήματα Μαγειρικής - Culinary Canter & Cookery Club" υλοποιούνται ειδικά προγράμματα εκμάθησης που οδηγούν στις εξετάσεις της Acta για τις πιστοποιήσεις.

Οι πιστοποιήσεις που προσφέρονται στον χώρο μας είναι: